Beiratkozás, bejelentkezés

Meddig lehet beiratkozni/bejelentkezni?

A beiratkozást és bejelentkezést  a regisztrációs időszak végéig meg kell tenni.

Ha a hallgató a bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani, hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.

Meddig van lehetőség pótbeiratkozásra?

A hallgató a második oktatási hét végéig jelentkezhet be az adott félévre aktív státusszal , (Neptun: 102-es kérvény) a harmadik oktatási héttől kezdődően pedig az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig a pótbeiratkozás az első félévre csak passzív státuszú bejelentkezéssel fogadható el. Az őszi félévben október 14., a tavaszi félévben március 14. napját követően a beiratkozás nem lehetséges.

Meddig lehet a bejelentkezést módosítani?

A hallgató a második oktatási hét végéig a TR-ben benyújtott kérelemben kérheti passzív félévének utólagos aktiválását, ha az aktív félévre történő bejelentkezés minden feltételének eleget tesz. A szabályzat az utólagos félév aktiválást díjfizetéshez kötheti.

Az őszi félévben október 14-ig, a tavaszi félévben március 14-ig a korábban tett bejelentkezés visszavonható. Az aktív félévre történt bejelentkezés visszavonása esetén az adott félév passzív félévnek minősül. Rendkívüli esetben őszi félév esetén október 14, tavaszi félév esetén március 14 után is vissza lehet vonni a bejelentkezést. Ehhez a 031 számú kérvényt szükséges leadni a Neptunban.

Mi történik akkor, ha nem jelentkezem be egy adott félévre?

Az adott félév automatikusan passzívvá válik.

Hány félévet passziváltathatok?

Alap, mester és doktori képzésen 4-4, de egybefüggően maximum 2 félévet. Ez a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyével, indokolt esetben meghosszabbítható.

Szüneteltethetem a hallgatói jogviszonyomat többször is?

Igen.

Ha a Neptunban van lejárt határidejű fizetési kötelezettségem, akkor az okozhat bármiféle gondot?

Igen, mert ebben az esetben nem lehet beiratkozni, bejelentkezni aktív félévre, tantárgyat felvenni, kurzust felvenni, vizsgára jelentkezni.

Mi történik, ha nem tudom befizetni az egyetemi tartozásaim?

Vizsgák és kurzusok felvétele nem lehetséges. A határidő lejárta után Neptun üzenetben értesítenek, ettől kezdve 60 napos türelmi időszak következik, mely lejártával eltanácsolnak.. Kérvény nyújtható be a határidő módosítására vagy a tartozás részleges vagy teljes eltörlésére szociális alapon.

Félévközi tárgyak, számonkérések

Hány ZH lehet egy tantárgyból egy félévben?

Vizsgás tárgy esetén legfeljebb 2, félévközi érdemjegyes tárgy esetén legfeljebb 3.

Hány zárthelyit lehet írni egy héten mintatantervi tárgyból?

Egy hétre legfeljebb kettő, a szorgalmi időszak utolsó két hetében legfeljebb négy zárthelyi kerülhet. Ezek a teljesítményértékelések nem kerülhetnek az adott héten belül azonos munkanapra.

Mennyi időnek kell eltelnie a ZH eredeményének kiküldése, megtekintése és a pót ZH között?

Legalább 48 órának az eredmény kiküldéstől és legalább 24 órának a megtekintéstől. Ellenkező esetben új pótlási lehetőséget kell kiírni.

A szigorlati tárgyakra meddig lehet jelentkezni?

Legkésőbb a 12. oktatási hét végéig lehetséges jelentkezni, illetve ugyaneddig van lehetőség visszavonni is azt.

Ha a kötelezően választható tantárgyak teljesítése során több kreditet szerzek, mint amennyi elő van írva, akkor mi történik a plusz kreditekkel?

A fennmaradó maradványkrediteket beszámítják a szabadon választható tantárgyak körében teljesítendő kreditek közé.

Hányszor lehet egy tárgyat javító céllal újra teljesíteni?

Legfeljebb 1 alkalommal élhet a hallgató ugyanazon tantárgy esetében a javító célú ismételt tantárgyteljesítés lehetőségével. A 08-as számú kérvény leadásával lehet ezt megtenni, mely 5500 Ft különeljárási díjjal jár.

Vizsgázás

Mikortól lehet vizsgára jelentkezni?

Vizsga alkalmakra jelentkezni legkorábban a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18:00 órától lehet, de az előrehozott, a halasztott vizsgára, az oktatási szervezeti egység egyedi vizsgajelentkezési időszakot is meghatározhat.

Meddig tudok le/feljelentkezni egy vizsgára?

A vizsgát megelőző nap 12:00 óráig Neptunon keresztül.

Mi történik ha nem jelenek meg egy felvett vizsgaalkalmon?

Amennyiben a vizsgát megelőző napon 12:00 óra előtt nem mondod le a vizsgát és nem jelensz meg, igazolt esetben 8 napon belül kell felvenned a kapcsolatot az oktatóval és bemutatni a megfelelő igazolást. Amennyiben igazolatlan a hiányzás akkor pótdíjat kell fizetni. Amennyiben a benyújtott igazolást az oktatási szervezeti egység nem fogadta el, úgy a 052-es kérvényt szükséges leadni.

Egy félévben hányszor vizsgázhatok egy tárgyból?

Nincs korlátozva a száma.

A képzésem alatt összesen hányszor vizsgázhatok egy tárgyból?

Nincs korlátozva a száma.

Egy félév során legfeljebb hány vizsgával végződő tárgyam lehet?

Félévente, a szabadon választható tantárgyak vizsgái nélkül, az egyes vizsgaidőszakokban teljesítendő vizsgák és szigorlatok együttes száma legfeljebb négy lehet.

Mi a vizsgakurzus?

A vizsgakurzus órarendben nem megjelenő, kontaktórával nem rendelkező kurzus. Ha egy vizsgás tárgyat elbuksz, de Aláírásod volt belőle, akkor lehet vizsgakurzusra jelentkezni és vizsgázni olyan félévben is, amikor a tárgy nincs meghirdetve.

Mennyi ideig érvényes az Aláírásom?

Ha a tantárgykövetelmény máshogy nem rendelkezik, akkor az Egyetemen folytatott tanulmányok teljes időtartama alatt érvényes. A tantárgy követelményben meghatározott érvényesség 2 félévnél rövidebb nem lehet.

Kritériumkövetelmény

Mi a kritériumkövetelmény?

A kritériumkövetelmény olyan kötelezően teljesítendő tantervi előírás, amelyhez nem tartozik kredit, mint például a testnevelésben való részvétel, a szigorlat teljesítése, a kötelező ismeretfelmérés teljesítése, a munka- és balesetvédelmi oktatásban való részvétel, valamint a szakmai gyakorlat is.

Jár kredit a testnevelés tantárgy teljesítéséért?

Nem, mivel a testnevelés tantárgy aláírással végződő, kredittel nem rendelkező kritériumkövetelmény.

Átsorolás, elbocsátás

Mi az átsorolás rendje?

Az Egyetem a hallgatót

 • a tanév végén (júliusban) az utolsó két aktív félév tanulmányi teljesítményének alapján,
 • a jogszabályban biztosított, igénybe vett összes támogatott félévének felhasználását követően, vagy
 • a hallgató kezdeményezésére

a költségviselési formák között átsorolja, illetve átsorolhatja.

Mik a tanulmányi átsorolás határai?

Az utolsó két aktív félévben műszaki képzésen 30 kreditet kell szerezni, VAGY 2,75 súlyozott átlaggal kell rendelkezni. Ellenkező esetben csak önköltséges képzési formában lehetséges tovább folytatni a tanulmányokat.

Önköltséges képzésre történő átsorolás esetén van lehetőség visszasorolódni állami ösztöndíjas formára?

Az önköltséges hallgató a tanév végét követően, legkésőbb augusztus 31-ig a TR-ben benyújtott kérelemben kérheti, hogy tanulmányait a soron következő tanévtől kezdődően állami ösztöndíjas képzésben folytathassa.

Milyen esetekben történik elbocsátás?

Megszűnik a hallgatói jogviszony az adott képzésen a hallgató (TVSZ 19. alcím)

 • tanulmányainak befejeztével, végbizonyítvány (abszolutórium), illetve oklevél megszerzésével
 • elégtelen tanulmányi teljesítményének következményeként. A tanulmányi okból történő elbocsátást a TVSZ 64.§-a részletezi.
 • kezdeményezésére
 • más felsőoktatási intézménybe, illetve szakra történő átvételével
 • bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása miatt 
 • által maximálisan igénybe vehető passzív félévek számának túllépése miatt 
 • lejárt határidejű fizetési kötelezettsége miatt
 • hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt, jogszabályban meghatározott feltétel megszűnése miatt 
 • fegyelmi vétségének következményeként
 • halálával

Hogyan tudom a hallgatói jogviszonyomat megszűntetni?

A 032 számú kérvénnyel saját kezdeményezésre meg tudod szüntetni a jogviszonyodat. FIGYELEM! a kérvény leadásának pillanatában a hallgatói jogviszony azonnal megszűnik.

Megszűnik a jogviszonyom, ha hatodjára sem sikerült egy vizsgát/szigorlatot teljesíteni?

Nem.

Megszűnik a jogviszonyom, ha hatodik tárgyfelvétel után sem sikerült kreditpontot szereznem egy tárgyból?

Igen.

Képzés befejezése

Mik a kitüntetéses oklevél feltételei?

Záróvizsga minden tárgyból 5-ös érdemjegy, 

diplomamunka/szakdolgozat 5-ös érdemjegy, 

szigorlatok 5-ös érdemjegy/ek, 

halmozott súlyozott tanulmányi átlag legalább 4.25.

Mik az abszolutórium megszerzésének követelményei?

Előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése, 

szakmai gyakorlat teljesítése, 

Képzési és Kimeneti követelmények által meghatározott kreditek megszerzése, 

nyelvi kreditek teljesítése.

Abszolutórium megszerzése következtében megszűnik a jogviszonyom?

Igen.

Hogyan számítható az oklevél eredménye?

0,2*ZT+0,3*D+0,3*TÁ+0,2*SZ 

Ahol, ZT: záróvizsga tantárgyainak átlaga, 

D: diplomamunka, 

TÁ: tanulmányi átlag, 

SZ: szigorlat átlaga

Hogyan számítható a záróvizsga érdemjegye?

ZT*0.5+D*0.5

A záróvizsga tantárgyaiból kapott jegyek (ZT) átlagának fele plusz a diplomamunka (D) jegyének fele.
Ha bármelyik rész érdemjegye 1, akkor a záróvizsga érdemjegye is 1.

Elégtelen szakdolgozat, diplomamunka hányszor javítható?

Egyszer.

Mi történik, ha nem sikerül egy záróvizsga tárgyam?

Amennyiben valamelyik záróvizsga tantárgy vizsgája sikertelen, a vizsgázónak csak abból kell javító vizsgát tennie. 

A sikertelen javítóvizsga ismétlő javítóvizsgán javítható. Ezen túlmenően további javítási lehetőség nincs. 

Sikertelen tantárgyi vizsga javítására, illetve ismételt javítására a sikertelen vizsgát követő 15 napon belül nem kerülhet sor.

Tanulmányi ösztöndíj

Hol lehet a tanulmányi ösztöndíjra jelentkezni?

Nem kell rá jelentkezni.

Ki jogosult tanulmányi ösztöndíjra?

Tanulmányi ösztöndíjra az Egyetem állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói jogosultak.A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónapra) adható. Az első alkalommal beiratkozó hallgató az alapképzés első megkezdett félévében tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítményét kell figyelembe venni, melynek mérőszáma a kreditindex. A tárgyfélévet megelőző félév, vagy félévek szünetelése a tanulmányi ösztöndíj jogosultságból nem kizáró ok. Ez esetben az utolsó aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

Első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi vizsgán elért pontok száma. A pontszámot a felvi.hu oldalon lehet megtekinteni. 

Az összeg meghatározásakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban, illetve a legnagyobb és a legkisebb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a.

Hogyan lehet kiszámolni a kreditindexet?

A félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani.

KI= ∑[(teljesített kredit)*(érdemjegy)]/30

Melyik átlagot nézik kollégiumi jelentkezésnél, tanulmányi ösztöndíjnál, specializáció jelentkezésnél?

Kollégiumi jelentkezésnél és tanulmányi ösztöndíjnál a kreditindexet, specializációra jelentkezésnél a halmozott súlyozott tanulmányi átlagot veszik figyelembe.